PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

w  Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach w klasach IV – VIII

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
  • Program wychowawczo - profilaktyczny PSP nr 1 w Pionkach.

 

 

Zasady ogólne:

1) Każdy uczeń na początku I semestru nauki w danym roku szkolnym i na początku II semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru w zależności od prezentowanej postawy może liczbę punktów zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.

2) Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się na bieżąco wpisami do klasowego zeszytu uwag. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczycieleoraz wychowawca klasy (również na wniosek pracownika administracji i obsługi szkoły).

3)Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy:

a) datę,

b) liczbę punktów,

c) numer kategorii zdarzenia,

d) czytelny podpis osoby sporządzającej wpis.

4) Konkretnym zachowaniom przydzielona jest odpowiednia liczba punktów (za działania pozytywne
i negatywne – tab.2,3)oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab. 1).

5) Działania uwzględnione w tabelach oparte są na następujących obszarach:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

- dbałość o honor i tradycje szkoły;

- dbałość o piękno mowy ojczystej;

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

- okazywanie szacunku innym osobom.

6) Wychowawca 2 razy w półroczu podlicza punkty i wpisuje ich aktualną liczbę
do dziennika lekcyjnego w rubryce poprzedzającej wpis oceny śródrocznej/rocznej.

7) Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach wychowawczych, rodzice (prawni opiekunowie) – podczas zebrań ogólnych lub spotkań indywidualnych z wychowawcą.

8) Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed wystawieniem ocen. Jeśli uczniowi po zsumowaniu punktów wypada ocena nieodpowiednia lub naganna, wychowawca informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia ocen przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna. Wychowawca klasy może w formie pisemnego kontraktu określić odrębne warunki poprawy zaproponowanej oceny nieodpowiedniej lub nagannej. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną ocenę zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu, a poprawa zachowania będzie wyraźna i niepodważalna.

9) Podsumowania punktacji wychowawca dokonuje na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego.

 

 

Tabela 1. Kryterium punktowe ocen zachowania:

Zachowanie

Punkty

 

I semestr

Roczna

wzorowe

od 140

od 280

bardzo dobre

120–139

240 - 279

dobre

95–119

190 - 239

poprawne

70 – 94

140 - 189

nieodpowiednie

36–69

72 - 139

naganne

do 35

71 i niżej

 

Tabela 2. Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY DODATNIE

L.p.

Kryteria oceny

Liczba

punktów

Częstotliwość

Kto wstawia

P1

Sumienne wywiązywanie się z obowiązków ucznia

+10

Raz w semestrze

Wychowawca

P2

Rozwijanie swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą

(2 aktywności: +5, więcej: +10)

 +5 do +10

Raz w semestrze

Wychowawca / Nauczyciel prowadzący zajęcia

P3

Frekwencja (do 10 godz. nieobecności usprawiedliwionych)

+10

Raz w semestrze

Wychowawca

P4

Aktywna praca w  samorządzie szkolnym

+10

Raz w semestrze

Opiekun samorządu

P5

Aktywna praca w samorządzie klasowym

+5

Raz w semestrze

Wychowawca

P6

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (konkursy przedmiotowe i artystyczne, zawody sportowe:

a)      szkolne

b)      międzyszkolne / gminne

c)       powiatowe i międzypowiatowe

d)      wojewódzkie i wyżej

 

 

+2

+3

+5

+10

Każdorazowo

Opiekun konkursu

P7

I, II, III miejsce / tytuł laureata w konkursach:

a)      powiatowych

b)      wojewódzkich i wyżej

 

+15

+20

Każdorazowo

Opiekun konkursu

P8

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości miejskich

+5

Każdorazowo

Opiekun / Wychowawca

P9

Aktywny udział w uroczystościach oraz imprezach szkolnych, akademiach, występach, apelach,  itp.

+5 do +10

Każdorazowo

Opiekun

P10

Praca w wolontariacie (za każdy raz)

+1 do +3

Każdorazowo

Opiekun

P11

Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa,  wyjątkowa kultura słowa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom

+10

Raz w semestrze

Wychowawca

P12

Pochwały:

a)      wychowawcy wobec klasy

b)      dyrektora wobec całej społeczności szkolnej

 

+5

+10

Każdorazowo

Wychowawca

P13

Każdy pozytywny wpis w zeszycie spostrzeżeń nieuwzględniony wyżej

+1

Każdorazowo

Każdy nauczyciel

 

Tabela 3. Punktowy system oceny zachowania - PUNKTY UJEMNE

L.p.

Kryteria oceny

Liczba

punktów

Częstotliwość

Kto wstawia

N1

Przynoszenie telefonu komórkowego do szkoły bez zgody p. Dyrektora. (klasy IV-VI)

-2

Każdorazowo

Każdy nauczyciel

N2

Każda godzina nieusprawiedliwiona lub każde spóźnienie

-1

Każdorazowo

Wychowawca

N3

Zbiorowe wagary lub indywidualna ucieczka z lekcji (za każdą godzinę)

-5

Każdorazowo

Wychowawca

N4

Brak obuwia zmiennego

-1

Każdorazowo

Każdy nauczyciel

N5

Fałszowanie dokumentów (np. wpisanie ocen do dziennika, podrobienie usprawiedliwienia)

-15

Każdorazowo

Każdy nauczyciel

N6

Niszczenie mienia szkoły

-2 do -10

Każdorazowo

Każdy nauczyciel

N7

Nieprzestrzeganie regulaminu dotyczącego stroju szkolnego i wyglądu ucznia

-5

Każdorazowo

Każdy nauczyciel

N8

Stosowanie używek

-15

Każdorazowo

Każdy nauczyciel

N9

Udział w bójce, pobicie kolegi, wymuszenia

-5 do -10

Każdorazowo

Każdy nauczyciel

N10

Kradzież

-10

Każdorazowo

Wychowawca

N11

Wyłudzenie pieniędzy lub innych rzeczy

-10

Każdorazowo

Wychowawca

N12

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody, upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób

-10

Każdorazowo

Wychowawca

N13

Wyjątkowo niekulturalne / aroganckie zachowanie w stosunku do kolegów i dorosłych – brak poprawy mimo uwag w zeszycie

-10

Raz w semestrze

Wychowawca

N14

Kary:

a)      upomnienie wychowawcy wobec klasy

b)      upomnienie dyrektora

 

-5

-10

Każdorazowo

Wychowawca

N15

Każda uwaga w zeszycie uwag nieuwzględniona wyżej

-1

Każdorazowo

Każdy nauczyciel

 

Uwagi końcowe:

1.Oprócz systemu punktów uczeń podlega wszystkim innym karom i nagrodom przewidzianym
w Statucie Szkoły.

2.Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra.

3. W uzasadnionych przypadkach (np. szczególnie rażących uchybieniach lub wyjątkowo pozytywnych zachowaniach) wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.

5. Uczeń nie może otrzymać wzorowej oceny zachowania, gdy straci więcej niż 20 pkt.

6. Za zachowanie ucznia odpowiadają jego rodzice (opiekunowie prawni). Szkoła wspiera działania wychowawcze rodziców.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com