00. Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy system oceniania 

informatyka

Umiejętności:

 • umiejętność uruchamiania i zamykania komputera
 • umiejętność bezpiecznego korzystania z komputera
 • umiejętność zdobywania informacji z wykorzystaniem różnych technologii informatycznych
 • umiejętność komunikowania się i przesyłania informacji
 • umiejętność tworzenia dokumentów elektronicznych
 • umiejętność wykorzystywania technik informatycznych do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności

 Ocenianie z przedmiotu zajęcia komputerowe będą:

Ocenianiu podlegają

Kiedy

Częstotliwość

sprawdziany, testy całogodzinne

Po następujących częściach materiału:

- budowa komputera

- grafika komputerowa

- tworzenie dokumentów tekstowych

- korzystanie z sieci komputerowej i Internetu

- wykonywanie obliczeń 

- multimedia

maksymalnie

4 razy w roku

sprawdziany z ostatnich zajęć (tzw. pięciominutówki)

Po następujących częściach materiału:

- budowa komputera

- tworzenie dokumentów tekstowych

- korzystanie z sieci komputerowej i Internetu

- wykonywanie obliczeń

- multimedia

maksymalnie

4 razy w roku

odpowiedzi ustne

W trakcie omawiania następujących części materiału:

- budowa komputera

- grafika komputerowa

- tworzenie dokumentów tekstowych

- korzystanie z sieci komputerowej i Internetu

- wykonywanie obliczeń 

- multimedia

maksymalnie

4 razy w roku

prace domowe

W trakcie omawiania:

- budowy komputera

- grafiki komputerowa

- tworzenia dokumentów tekstowych

- korzystania z sieci komputerowej i Internetu

- wykonywania obliczeń 

- multimediów

maksymalnie

4 razy w roku

aktywność na zajęciach/przygotowanie do zajęć

 

maksymalnie

4 razy w roku

szczególne osiągnięcia (konkursy)

 

1 raz w roku

zeszyt przedmiotowy

 

maksymalnie

4 razy w roku

prace dodatkowe

 

dla chętnych

1 raz w roku

 

Kryteria oceniania:

1. prace pisemne:

 • od 30% możliwych do uzyskania punktów – dopuszczający
 • od 51% możliwych do uzyskania punktów – dostateczny
 • od 75% możliwych do uzyskania punktów – dobry
 • od 90% możliwych do uzyskania punktów – bardzo dobry
 • od 90%  możliwych do uzyskania punktów i zadanie dodatkowe wykraczające poza program – celujący

2.  odpowiedzi ustne

 • zgodna z tematem
 • posługiwanie się poznanymi pojęciami
 • prawidłowość i komplementarność odpowiedzi

3. praca domowa

 • samodzielność
 • terminowość
 • poprawność

4.  prowadzenie zeszytu

 • staranność
 • kompletność
 • estetyka

5.   aktywność na zajęciach

 • zgodność z tematem
 • stosowaniem poznanych pojęć i wyrażeń
 • poprawność odpowiedzi

6.  szczególne osiągnięcia

 • udział w konkursach
 • osiągnięta pozycja

7.   prace dodatkowe

 • samodzielność
 • terminowość
 • poprawność

Wiedza i umiejętności na poszczególne oceny szkolne przy ocenianiu bieżącym:

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

Wymagania w zakresie posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami.

Pokazać i nazwać części składowe komputera

Znać podstawowe klawisze klawiatury.

Korzystać z myszy.

Włączyć i wyłączyć komputer.

Przygotować komputer do pracy

Posługiwać się klawiaturą.

Otwierać zamykać katalog, uruchomić program korzystając z klawiatury i myszy.

Uruchomić i obsłużyć grę komputerową korzystając z klawiatury i myszy.

Przedstawić w najprostszy sposób połączenie części składowych komputera.

Uruchomić grę z dowolnego napędu.

Uruchomić grę korzystając z poleceń systemu operacyjnego.

Omówić przeznaczenie rzadziej stosowanych urządzeń WE/WY (np.  skaner, ploter).

Stosować wzorzec do wyszukiwania plików.

Umiejętnie obsługiwać gry z wykorzystaniem systemu pomocy.

Opisuje historię komputera i urządzeń zewnętrznych.

Umieć obsługiwać urządzenia peryferyjne komputera.

Przygotować materiały wykorzystywane na zajęciach.

Praktyczne zastosowania komputera

• wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze;
• tworzy proste rysunki przy użyciu edytora grafiki;
• tworzy proste teksty przy użyciu edytora tekstu;
• orientuje się w rozmieszczeniu klawiszy na klawiaturze;
• usuwa błędy stosując klawisz DEL lub BACKPACE;
• z pomocą nauczyciela zapisuje wyniki swojej pracy;
• wprowadza proste dane do arkusza kalkulacyjnego;

 

• samodzielnie tworzy rysunki przy użyciu edytora grafiki;
• samodzielnie tworzy proste teksty przy użyciu edytora tekstu;
• wykonuje proste operacje na tekście;
• tworzy prostą prezentację multimedialną;
• zapisuje wyniki swojej pracy;
• samodzielnie tworzy proste tabele przy użyciu arkusza kalkulacyjnego;

• tworzy rysunki na zadany temat przy użyciu edytora grafiki;

• powiela i przekształca elementy graficzne za pomocą dostępnych poleceń;
• samodzielnie redaguje tekst na zadany temat zwracając uwagę na jego estetyczny wygląd;
• opracowuje dokument zawierający tekst i grafikę;
• tworzy prezentację multimedialną;
• samodzielnie tworzy tabele i formatuje dane przy użyciu arkusza kalkulacyjnego;

• biegle korzysta z narzędzi i opcji edytora tekstu i grafiki wykorzystując je do swojej pracy;
• biegle korzysta z narzędzi i opcji programu służącego do tworzenia prezentacji multimedialnych;;
• pracuje w zespole i porozumiewa się z innymi podczas realizacji wspólnego projektu
• samodzielnie wykonuje obliczenia za pomocą funkcji i formuł w arkuszu kalkulacyjnym;

 

Wymagania w zakresie tworzenia własnych tekstów, rysunków, muzyki i prezentacji.

Zredagować prosty tekst.

Wykonywać proste rysunki.

Nanosić poprawki na rysunku.

Odtworzyć utwór muzyczny.

Zachować tekst i rysunek.

Otworzyć  i zapisać prezentację.

Zredagować prosty tekst z wykorzystaniem różnych czcionek i ich kroju.

Poprawiać błędnie napisane teksty przez rozsuwanie i nadpisywanie.

Wykonywać proste rysunki  wykorzystując dostępne narzędzia i kolory.

Nanosić poprawki na rysunku .

Prezentować bryły w perspektywie i rzutach prostokątnych

Odtworzyć istniejący utwór muzyczny w danym edytorze.

Zachować tekst, rysunek, utwór muzyczny.

Wstawić tekst do prezentacji.

Stworzyć wzorzec dokumentu.

Kopiować fragment tekstu.

Wykonywać operacje na fragmentach rysunku.

Rysować proste bryły i prezentować je w rzutach prostokątnych i  perspektywie.

Drukować tekst, rysunek.

Wstawiać i formatować tekst w prezentacji skopiowany z innych źródeł (internet).
Stosować przejścia w prezentacji.

Łączyć grafikę z tekstem.

Racjonalnie wykorzystywać poznane narzędzia w edytorze graficznym.

Wykazać zalety projektowania komputerowego.

 

Wstawiać i formatować obraz w prezentacji.
Stosować Animacje w prezentacji.

Tworzyć dokument z wykorzystaniem danych znajdujących się w innych programach.

Formatować dowolny dokument

Wymagania w zakresie wykonywania obliczeń matematycznych.

Wyróżniać podstawowe elementy kalkulatora

Wprowadzać dane kalkulatora

Wyróżniać elementy kalkulatora.

Wprowadzać dane kalkulatora

Tworzyć proste działania.

Usuwać wprowadzone dane.

Tworzyć skomplikowane działania z użyciem nawiasów, rozdzielności mnożenia, kolejności wykonywania działań

Wykorzystanie kalkulatora do rozwiązywania zadań na procenty i innych złożonych zadań.

Wymagania w zakresie gromadzenia i wyszukiwania informacji.

Odczytać informacje z Internetu.

Odszukać i odczytać informację Internetu.

Wyszukiwać dane w  Internecie na podstawie wyrazów i fraz

Wydrukować wyszukaną informację.

Wyszukiwać dane w Internecie stosując różnego rodzaju kryteria (pomijanie niektórych wyrazów, fraz, występowania wyrazów, fraz)

Wydrukować wyniki do pliku.

Tworzenie raportów.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa korzystania z komputera i internetu

Stosuje loginy i hasła w różnych programach i aplikacjach

Potrafi zdefiniować ustawić hasło.
Wie dlaczego należy zabezpieczać aplikacje.

Wie jak zabezpieczyć dostęp do danych.
Stosuje różne hasła do różnych aplikacji i usług.

Potrafi szyfrować dane.
Opisuje zabezpieczenia stosowane w internecie.

 

Wymagania w zakresie algorytmiki i programowania

Wie co to jest algorytm.

Potrafi uruchomić oprogramowanie do nauki programowania.
Potrafi otworzyć i zapisać pliki.

 

 

Potrafi przedstawić przykłady algorytmów.

Rozpoznaje polecenia wykorzystywane w oprogramowaniu.
Potrafi poruszać obiektem w oprogramowaniu.

 

Potrafi napisać prosty kod.
Potrafi zmieniać tła i postacie.
Potrafi rysować proste figury.

Potrafi zaprogramować ruch postaci wykorzystując klawisze.
Potrafi rysować złożone kształty.
Potrafi wykonywać obliczenia.

 

 

Samodzielnie potrafi zaprogramować ruch z wykorzystaniem klawiszy i myszy.

Potrafi porównać różne programy do programowania.

 

Pozostałe wytyczne:

 1. Prace dodatkowe, aktywność na lekcji punktowane są dodatkowo „+” - pięć „+” ocena bardzo dobra
 2. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej zgłasza się na początku lekcji
 3. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej oceniane są dodatkowo „-” - trzy „-” ocena niedostateczna
 4. Każdą pracę pisemną i odpowiedź ustną, z której uczeń otrzymał ocenę niższą niż 5, można poprawić w ciągu tygodnia od dnia jej otrzymania. Ocena poprawkowa jest oceną dodatkową wpisywaną do dziennika i od tej pory zastępuje poprzednią ocenę.
 5. Sprawdzian oddawany jest w ciągu 7 dni
 6. Uczeń nieobecny dłużej niż 3 dni nie jest pytany i nie pisze sprawdzianów z ostatnich zajęć.
 7. Na miesiąc przed wystawieniem ocen na semestr uczeń może poprosić nauczyciela o prognozę oceny.
 8. Wszelkie prace dodatkowe (wykonane w celu np. poprawy) należy oddać do oceny na 14 dni przed wystawieniem oceny semestralnej.

Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się,
 • zindywidualizowanie programu w zakresie treści programowych,
 • wydłużenie czasu na prace pisemne (w trakcie sprawdzianów, klasówek),
 • ocenianie prac pisemnych przede wszystkim pod względem poprawności treści i kompozycji, prace nie są obniżane z powodu błędów ortograficznych,
 • ocena ma pełnić przede wszystkim funkcję motywującą, a ocenianie ma służyć dziecku i pozwalać korygować jego dotychczasowe postępowanie, oraz uruchamiać samoocenę ucznia.

Opisuje historię komputera i urządzeń zewnętrznych.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com