PSO - chemia

Przedmiotowy system oceniania z chemii

Przedmiotem oceniania są:

 • wiadomości,
 • umiejętności,
 • postawa ucznia i jego aktywność.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

 • prace pisemne– całogodzinny sprawdzian obejmujący jeden lub więcej działów, mający różne formy (test, zadania rachunkowe, problemowe, teoretyczne, doświadczalne),
 • osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • odpowiedź ustna – pytania dotyczące aktualnie przerabianego materiału,
 • przygotowanie do lekcji, w tym praca domowa,
 • kartkówki obejmujące materiał z co najwyżej trzech ostatnich lekcji,
 • aktywność na lekcjach,
 • prace dodatkowe (filmy, prezentacje, plakaty, albumy),
 • prowadzenie zeszytu – logiczność notatek z lekcji, poprawność pisemnych pracdomowych, estetyka.


W ocenianiu z chemii obowiązują wszystkie zasady zawarte w WSO np.
Punkty zdobyte z prac pisemnych są przeliczane na oceny w następujący sposób:
celujący – 96% - 100%
bardzo dobry – 85%- 95%
dobry – 75% - 84%
dostateczny – 50% - 74%
dopuszczający – 30% - 49%
niedostateczny – 0% - 29%
Poziom wymagań na oceny szkolne

Ocena celująca (śródsemestralna i roczna)
Uczeń:

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych),
 • umie formować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,
 • proponuje rozwiązania nietypowe,
 • osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.


Ocena bardzo dobra (śródsemestralna i roczna)
Uczeń:

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
 • potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne,
 • wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy (wykresów, tablic zestawień)

Ocena dobra (śródsemestralna i roczna)

Uczeń:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
 • potrafi korzystać z wykresów, tablic i innych źródeł chemicznych. 


Ocena dostateczna (śródsemestralna i roczna)
Uczeń:

 • opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania z pomocą nauczyciela typowych zadań lub problemów,
 • potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z takich źródeł wiedzy jak: wykresy, tablice,


Ocena dopuszczająca (śródsemestralna i roczna)
Uczeń:

 • ma braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach, ale te braki nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
 • rozwiązuje z pomocą nauczyciela .


Ocena niedostateczna (śródsemestralna i roczna)
Uczeń:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
 • nie zna podstawowych praw chemicznych.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com