KONSTRUKCJA like / love / hate + czasownik z ing (unit 5b)

KONSTRUKCJA like / love / hate + czasownik z ing

(unit 5b – Discover English 1)

Gdy chcemy powiedzieć, że coś uwielbiamy (kochamy), lubimy, nienawidzimy robić to po czasowniku like / love / hate dodajemy czasownik z końcówką –ing.

 

· zdania twierdzące

 

 

I / You / We / They like swimming.

I / You / We / They love watching films.

I / You / We / They hate writing letters.

 

He / She / It likes swimming.

He / She / It loveswatching films.

He / She / It hates writing letters.

 

Musimy pamiętać, żeby w 3 os. l. poj. (he/she/it) dodać do czasownika like / love / hate końcówkę –s lub –es. (tak jak w czasie Present Simple)

· zdania przeczące

 

 

I / You / We / They don’t like swimming.

He / She / It doesn’t like swimming.

 

 

Musimy pamiętać, żeby w przeczeniach nie pisać końcówki –s/-es przy czasowniku like.

 

· zdania pytające


Do you / we / they like swimming?

Yes, I do / No, I don’t.

Yes, we do. / No, we don’t.

Yes, they do / No, they don’t.

 

Does he / she / it like swimming?

Yes, he does. / No, he doesn’t.

Yes, she does. / No, she doesn’t.

Yes, it does. / No, it doesn’t.

 

Musimy pamiętać, żeby w pytaniach również nie pisać końcówki –s/-es przy czasowniku like.

Jak dodajemy końcówkę – ing? (zmiany w pisowni)

· gdy czasownik kończy się na –e to usuwamy to – e i dopisujemy –ing:

 

write – writing

make – making

dance - dancing

 

· gdy czasownik jednosylabowy kończy się na spółgłoskę – samogłoskę i spółgłoskę (od końca), czyli tak zwana „przeplatanka” to ostatnią literę musimy podwoić i dodać –ing:

 

run – running

swim – swimming

 

· w pozostałych przypadkach –ing dodajemy normalnie, bez żadnej zmiany w pisowni:

 

watch – watching

go – going

play - playing

Ex 1. Wstaw czasownik w odpowiedniej formie.

like ü love üü not like (don’t / doesn’t like) û hate û û

 

1. Simon _________________ swimming. üü

2. Bob _________________ riding a bike. û

3. My parents ________________ watching TV. üü

4. My sister ________________ doing her homework. ûû

5. I __________________ studying. ü

6. You __________________ playing tennis. û

7. They ________________ playing football. ûû

8. My brother ________________ going to school. üü

9. My friend and I _______________ going to the cinema. ü

 

Ex 2. Wykorzystaj informacje z tabelki i uzupełnij zdania.

 

 

love

like

not like

hate

Mary

play tennis

dance

watch TV

study

Tom & Bob

play football

go to the cinema

ride a bike

get up early

Sam

listen to music

swim

do homework

go to school

 

 

1. Mary loves playing ___________________.

2. She likes ___________________________.

3. She doesn’t like _____________________.

4. She hates __________________________.

 

5. Tom & Bob _________________________.

6. They ______________________________.

7. They ______________________________.

8. They ______________________________.

 

9. Sam _______________________________.

10. He ________________________________.

11. He ________________________________.

12. He ________________________________.

 

 

Ex 3. Wykorzystaj informacje z tabelki, napisz pytania i udziel odpowiedzi.

 

1. Mary / love / dance ? Does Mary love dancing?______

No, she doesn’t.______________ She likes dancing._________

2. Mary / like / study ? ___________________________

___________________________ ________________________

 

3. Tom & Bob / hate / get up early ?__________________________ __________________________ _________________________

 

4. Tom & Bob / like / play football ? ___________________________

___________________________ _______________________

 

5. Sam / like / listen to music ? ___________________________

___________________________ _______________________

 

6. Sam / love / go to school ? ___________________________

___________________________ _______________________

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com