02. Wiem za co i jak będę oceniany/a

Po tej lekcji:
- będziesz znał zasady i kryteria oceniania
- będziesz wiedział co musisz zrobić na konkretna ocenę

 

Ocenianie z przedmiotu informatyka będą:

 • prace klasowe (sprawdziany) są przeprowadzane w formie pisemnej lub praktycznej przy komputerze
 • kartkówki - sprawdziany z ostatnich zajęć (tzw. pięciominutówki) są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatniej jednostki lekcyjnej
 • ćwiczenia praktyczne (umiejętności) obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji
 • odpowiedzi ustne obejmujące zakres programowy aktualnie realizowanego działu
 • aktywność i praca ucznia na zajęciach są oceniane w zależności od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.
  • plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji
  • minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.
 • praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
  • pracę domową wykonuje uczeń na komputerze (i zapisuje w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela, np. Teczce ucznia), w zszycie, w zbiorze zadań lub w formie zleconej przez nauczyciela
  • przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
 • ocena z zeszytu
 • prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo.

 

ówną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności jest praca na lekcji z komputerem.

 

Pozostałe wytyczne:

 • Każdy uczeń musi przestrzegać regulamin pracowni i zasady bezpiecznej pracy z komputerem.
 • Prace dodatkowe, aktywność na lekcji punktowane są dodatkowo "+" - pięć "+" ocena bardzo dobra.
 • Każde ćwiczenie i sprawdzian można poprawić tylko 1 raz w terminie do 7 dni od dnia otrzymania oceny, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem. Ocena poprawkowa jest oceną dodatkową wpisywaną do dziennika i od tej pory zastępuje poprzednią ocenę. 
 • Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowe zgłasza się na początku lekcji
 • Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej oceniane są dodatkowo "-" - trzy "-" ocena niedostateczna.
 • Chęć wykonania prac dodatkowych należy zgłosić nauczycielowi.
 • Wszelkie prace dodatkowe (wykonane np. w celu poprawy) należy oddać do oceny na 14 dni przed wystawieniem oceny semestralnej.
 • Na miesiąc przed wystawieniem ocen na semestr uczeń może poprosić nauczyciela o prognozę oceny.
 • Ocenę celującą otrzymuje uczeń posiadający wiadomości i umiejętności lub osiągnięcia wykraczające poza poziom wymagań edukacyjnych.
 • Brak przygotowania do lekcji może być usprawiedliwiony pisemnie przez rodziców (karteczka z powodem nieprzygotowania ucznia oraz data i podpis rodzica)
 • Uczeń nieobecny dłużej niż 3 dni może nie być pytany i może nie pisać sprawdzianów z ostatnich zajęć o ile poinformuje o tym fakcie nauczyciela.

.................................. (podpis rodzica)

 

 

Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się,

 • zindywidualizowanie programu w zakresie treści programowych,

 • wydłużenie czasu na prace pisemne (w trakcie sprawdzianów, klasówek),

 • ocenianie prac pisemnych przede wszystkim pod względem poprawności treści i kompozycji, prace nie są obniżane z powodu błędów ortograficznych,

 • ocena ma pełnić przede wszystkim funkcję motywującą, a ocenianie ma służyć dziecku i pozwalać korygować jego dotychczasowe postępowanie, oraz uruchamiać samoocenę ucznia.

 

 

Obszar

ocena

 

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Technika komputerowa w życiu człowieka

 • stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej i przestrzega przepisów BHP;

 • zna zasady bezpiecznego użytkowania komputera;

 • szanuje pracę swoją i kolegów;

 • z pomocą nauczyciela podaje przykłady zastosowania komputera.

 • opisuje prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy;

 • szanuje obowiązujące prawa przy korzystaniu z komputera i sieci;

 • podaje kilka przykładów zastosowań komputerów.

 

 • prawidłowo organizuje stanowisko pracy;

 • wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera i jego oprogramowania;

 • sprawnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;

 • zna pojęcie piractwa komputerowego i jego konsekwencje;

 • zna pojęcie licencji, prawa autorskiego;

 • zna wpływ komputerów na rozwój techniki;

 

Praca z komputerem

 • z pomocą nauczyciela stosuje w sytuacjach typowych podstawowe sposoby komunikowania się z komputerem;

 • z pomocą nauczyciela przechowuje i pobiera wyniki swojej pracy;

 • zna i stosuje w sytuacjach typowych podstawowe sposoby komunikowania się z komputerem;

 • przechowuje i pobiera wyniki swojej pracy z oprogramowaniem;

 • odczytuje komunikaty oprogramowania;

 • zna części składowe Windows’a

 • wykonuje elementarne ćwiczenia związane z obsługą środowiska WINDOWS;

 • zna zasadę nazywania plików i katalogów,

 • tworzy prostą strukturę drzewiastą;

 • odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów; oprogramowania;

 • posługuje się podstawowym słownictwem komputerowym i TI;

 • zna i potrafi wskazać części składowe Windows’a

 • operuje systemem WINDOWS za pomocą menu START, myszy;

 • tworzy i kasuje pliki
  oraz katalogi za pomocą myszy;

 • korzysta z kilku programów lub aplikacji w tym samym czasie;

 • posługuje się słownictwem komputerowym i TI;

 • operuje systemem WINDOWS za pomocą menu START, myszy i klawiatury;

 • tworzy, kasuje pliki
  i katalogi za pomocą myszy i kombinacji klawiszy;

 • tworzy skróty do programów,

 • stosuje komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się;

Praktyczne zastosowania komputera

 • wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze;

 • tworzy proste rysunki przy użyciu edytora grafiki;

 • tworzy proste teksty przy użyciu edytora tekstu;

 • orientuje się w rozmieszczeniu klawiszy na klawiaturze;

 • usuwa błędy stosując klawisz DEL lub BACKPACE;

 • z pomocą nauczyciela zapisuje wyniki swojej pracy;

 • wprowadza proste dane do arkusza kalkulacyjnego;
 • samodzielnie tworzy rysunki przy użyciu edytora grafiki;

 • samodzielnie tworzy proste teksty przy użyciu edytora tekstu;

 • wykonuje proste operacje na tekście;

 • tworzy prostą prezentację multimedialną;

 • zapisuje wyniki swojej pracy;

 • samodzielnie tworzy proste tabele przy użyciu arkusza kalkulacyjnego;
 • tworzy rysunki na zadany temat przy użyciu edytora grafiki;

 • powiela i przekształca elementy graficzne za pomocą dostępnych poleceń;

 • samodzielnie redaguje tekst na zadany temat zwracając uwagę na jego estetyczny wygląd;

 • opracowuje dokument zawierający tekst i grafikę;

 • tworzy prezentację multimedialną;

 • samodzielnie tworzy tabele i formatuje dane przy użyciu arkusza kalkulacyjnego;

 

 • biegle korzysta z narzędzi i opcji edytora tekstu i grafiki wykorzystując je do swojej pracy;

 • biegle korzysta z narzędzi i opcji programu służącego do tworzenia prezentacji multimedialnych;;

 • pracuje w zespole i porozumiewa się z innymi podczas realizacji wspólnego projektu

 • samodzielnie wykonuje obliczenia za pomocą funkcji i formuł w arkuszu kalkulacyjnym;

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

 2. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania oraz wykraczające poza ten program.

 3. Proponuje rozwiązania nietypowe.

 4. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie opanował minimalnych wiadomości, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.

 2. Nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

3. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem i nie wykonuje poleceń nauczyciela 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com