01. Nauka jazdy, czyli co można robić w pracowni. Przepisy BHP.

Po tej lekcji:
- wiedział jak bezpiecznie korzystać z zasobów pracowni komputerowej
- co ci wolno, a czego musisz unikać

 

Regulamin Pracowni Komputerowej

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach

(skrót)

 

1. Całość zainstalowanego oprogramowania jest chroniona ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie i instalowanie oprogramowania zainstalowanego w innych katalogach niż katalog H:\ i P:\ jest zabronione.

2. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w pracowni komputerowej upoważnieni są wyłącznie opiekun pracowni oraz nauczyciele prowadzący zajęcia. W szczególności zabrania się użytkownikom samowolnego włączania do sieci elektrycznej komputerów lokalnych i drukarek. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad bhp w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

3. Uczniowie mogą korzystać z urządzeń pracowni:

 • w godzinach zajęć laboratoryjnych przewidzianych planem zajęć;
 • w czasie przeznaczonym na zajęcia pozalekcyjne;

4. Przed przystąpieniem do pracy każdy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować, a ewentualne usterki zgłosić natychmiast opiekunowi pracowni lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

5. Po zakończeniu pracy należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego. Należy zadbać o zachowanie swoich zbiorów, usunąć zbiory robocze, wylogować się lub zamknąć system.

6. Uczniom zabrania się:

 • zmiany konfiguracji sprzętu komputerowego (zarówno sprzętu, jak i oprogramowania)
 • instalowania i uruchamiania prywatnego oprogramowania
 • wnoszenia do Pracowni posiłków, napojów itp.
 • zachowywania się w sposób mogący przeszkadzać w pracy innym uczniom
 • wynoszenia z Pracowni jakichkolwiek składników wyposażenia bez zgody administratora pracowni
 • wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do celów komercyjnych
 • wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do przeglądania i propagowania materiału o treści pornograficznej lub innej obscenicznej
 • wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do nawoływania do przemocy, nietolerancji religijnej bądź rasowej
 • resetowania komputera
 • obrażania wiary, uczuć i innych przekonań innych osób, przeglądania treści pornograficznych, mogących krzywdzić innych ludzi, w których ukazana jest przemoc.

7. Opiekun lub nauczyciel mają prawo:

 • usunąć z pracowni ucznia, który łamie zasady regulaminu
 • zabronić uczniowi wejścia do pracowni z powodu przekroczenia liczby miejsc
 • usunąć z pracowni lub odsunąć od możliwości korzystania z komputera ucznia, który obraża uczucia lub przekonania innych osób
 • usunąć z pracowni lub odsunąć od możliwości korzystania z komputera ucznia, który przegląda treści pornograficzne, wulgarne lub ukazujące przemoc.

8. Za szkody materialne spowodowane niewłaściwym i niezgodnym z regulaminem korzystaniem ze sprzętu znajdującego się w pracowni odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice ucznia.

 

9. Cały Regulamin Pracowni Komputerowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach znajduje się w pracowni i stronie internetowej szkoły.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com