PSO - biologia

Przedmiotowe zasady oceniania Biologia w szkole podstawowej

Założenia do przedmiotowych zasad oceniania

 1. Użyteczność

Ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez ucznia pozwala osiągnąć założone cele nauczania.

 1. Wspomaganie procesu uczenia się inauczania

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela do wyciągania wniosków z dotychczasowejwspółpracy.

 1. Wielowątkowość

Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał możliwość zademonstrowaniaswojej wiedzy, kreatywności ioryginalności.

 1. Otwartość

Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Proces oceniania powinien być otwarty na analizę i weryfikację.

 1. Pewność wnioskowania

Materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien gwarantować pewność co do umiejętności ucznia.

 1. Spójność wewnętrzna

Każdy składnik zasad oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, standardami oceniania oraz z programem rozwoju szkoły.

 

 

Uwagi do nauczycieli opracowujących przedmiotowe zasady oceniania

Pracę nauczyciela biologii na II etapie kształcenia od roku szkolnego 2017/18 regulują:

  • cele kształcenia – wymaganiaogólne,

  • treści nauczania – wymaganiaszczegółowe,

  • warunki i sposóbrealizacji,

zamieszczone na s. 120–133 załącznika nr 2 podstawy programowej (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lute- go 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz dla kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; Dz.U. z 2017 r., poz.59).

Zanim nauczyciel zacznie opracowywać własne przedmiotowe zasady oceniania, powinien się zapoznać z celami kształceniaogólnegowszkolepodstawowej(s.1),najważniejszymiumiejętnościamirozwijanymiwramachkształceniaogólnegowszkolepodstawowej(s.2)orazkomentarzemdonauczaniabiologii(s.14–15).Nauczycielewszystkich przedmiotów, w tym nauczyciele biologii, powinni się również zapoznać z zadaniami szkoły szczegółowo opisanymi na s. 2–5 omawianego dokumentu. Znajduje się tam między innymi komentarz zobowiązujący do wykorzystania w procesie edukacji metody projektu, co jest szczególnie przydatne w nauczaniubiologii.

Wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej ułatwi formułowanie wymagań dostosowanych do możliwości intelektualnych uczniów, z którymi nauczyciel rozpocznie naukę biologii w klasie 5. Warto się zainteresować ocenami z przyrody uzyskanymi przez uczniów w klasie 4. Będą one wskazówką do doprecyzowania wymagań na poszczególneoceny.Napierwszelekcjebiologiiwklasie5możnateżzaplanowaćtestdiagnozywstępnejzzadaniamisprawdzającymi różneumiejętności.

W okresie przejściowym (w klasie 7, a za rok – w klasie 8) nauczyciel może przeprowadzić test diagnozy wstępnej, który pokaże, które umiejętności uczniowie już opanowali, a nad którymi należy jeszcze pracować. Informując o wynikach oceniania, nauczyciel powinien pamiętać o motywacyjnej funkcji oceny i wspierającej roli informacji zwrotnej w rozwoju ucznia. Przy formułowaniu wymagań warto mieć też na uwadze, że zaczyna się edukację biologii z uczniami nawet o trzy lata młodszymi od tych, którzy rozpoczynali naukę tego przedmiotu w gimnazjum. Warto również pamiętać o wewnętrznej spójności zasad oceniania i możliwości regulowania progów wymagań punktowych na poszczególneoceny.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com