Wyjeżdżasz z dzieckiem za granicę?

Wyjeżdżasz z dzieckiem za granicę? Sprawdź, czy zrobiłeś wszystko, by mogło kontynuować naukę.
O co zadbać przed wyjazdem z Polski?

Twoje dziecko do 18 roku życia podlega obowiązkowi szkolnemu i nauki. Pomyśl o zapewnieniu mu szkoły za granicą zanim wyjedziesz z Polski. Zbierz informacje o systemie edukacji w kraju, do którego jedziesz oraz potrzebne dokumenty.

Wskazane jest, aby już przed wyjazdem Twoje dziecko rozpoczęło naukę języka obcego – łatwiej mu będzie porozumieć się z nauczycielami i dziećmi w nowej szkole. Staraj się zaplanować wyjazd tak, by dziecko nie przerywało nauki w trakcie roku szkolnego.
Planując wyjazd:
- Skontaktuj się z polskim konsulatem w kraju, do którego jedziesz;
- Poinformuj dyrektora szkoły/gminę o wyjeździe, aby uniknąć konsekwencji prawnych wynikających z nieposyłania dziecka do szkoły;
- Poproś dyrektora szkoły (wychowawcę, pedagoga szkolnego) o opinię o uczniu dotyczącą jego uzdolnień, zainteresowań, ew. trudności, czy specjalnych potrzeb edukacyjnych i przetłumacz ją; w ten sposób ułatwisz swojemu dziecku start w nowej szkole – od pierwszego dnia będzie miało szansę być otoczone odpowiednia opieką i odpowiednio ukierunkowane;
- Zabierz ze sobą ostatnie świadectwo szkolne oraz metrykę urodzenia (odpis aktu urodzenia) dziecka i przetłumacz te dokumenty na język kraju, do którego wyjeżdżasz lub na język angielski;

- Zabierz ze sobą metrykę urodzenia dziecka, najlepiej również przetłumaczoną na język kraju, w którym zamierzasz posłać dziecko do szkoły lub przedszkola.

Jak zapisać dziecko do szkoły?

We wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w wielu innych krajach, Twoje dziecko przebywające za granica ma prawo do nauki w tamtejszym systemie edukacji. Przyjęcie dziecka do szkoły regulują przepisy wewnętrzne każdego kraju – dowiedz się o nich przed wyjazdem w ambasadzie danego państwa lub na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji danego państwa. W większości państw na świecie należy zapisać dziecko do lokalnej szkoły i klasy odpowiadającej jego wiekowi. W większości państw nauka jest obowiązkowa od 6 do 16 roku życia (w Wielkiej Brytanii i Holandii od 5 roku życia). W niektórych krajach dzieci objęte są również nieobowiązkową edukacją przedszkolną trwającą dwa lata. W szkołach państwowych nauka jest bezpłatna. W większości krajów świadectwa promocyjne, poświadczające przejście z klasy do klasy nie są dokumentami państwowymi, a wyłącznie informacją dla rodziców o postępach dziecka.
- Wybierz lokalną szkołę, w której dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny i obowiązek nauki (może to być również szkoła innego kraju np. francuska w Niemczech lub nauczająca wszystkich przedmiotów polska szkoła w Atenach i Moskwie; dzieci pracowników instytucji UE mogą uczyć się w specjalnie dla nich utworzonych szkołach europejskich); pamiętaj jednak, że mimo obowiązku szkolnego, nie we wszystkich krajach obowiązuje rejonizacja i czasami najbliższa miejsca zamieszkania szkoła może nie mieć wolnych miejsc;
- Postaraj się zapisać dziecko do szkoły bezpośrednio albo za pośrednictwem lokalnego biura edukacji, przed rozpoczęciem roku szkolnego, a najlepiej jeszcze przed wakacjami;

- Dowiedz się, najlepiej bezpośrednio w szkole, jakie dokumenty musisz przedstawić zapisując dziecko do szkoły, na ogół potrzebne są:

§ metryka urodzenia dziecka,

§ dokument potwierdzający tożsamość (paszport, dowód osobisty),
§ poświadczenie adresu zamieszkania (w niektórych krajach
wystarczy umowa wynajmu mieszkania)
§ dokumenty poświadczające dotychczasową naukę (świadectwa szkolne)
- Zapisując dziecko do szkoły dołącz dokumenty poświadczające jego specjalne potrzeby edukacyjne lub dotychczasowe osiągnięcia oraz udział w zajęciach pozalekcyjnych (np. dodatkowa nauka języków obcych, zwycięstwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych).

Jak podtrzymać kontakt z polskim językiem i kulturą za granicą?

Postaraj się zapewnić dziecku kontakt z językiem polskim i umożliwić mu korzystanie z dostępnej oferty edukacyjnej w języku polskimi umożliwić mu korzystanie z dostępnej oferty edukacyjnej w języku polskim. W podtrzymaniu kontaktu z językiem ojczystym i polska kulturą ułatwiającemu powrót do polskiego systemu edukacji pomogą:
- Szkoły sobotnie prowadzone m. in. Przez polskie organizacje pozarządowe i parafie dające możliwość nauki języka polskiego, a często także polskiej historii i geografii (zajęcia odbywają się popołudniami lub w weekendy);
- Szkoły polskie przy polskich ambasadach, konsulatach i ich filie – nauczanie uzupełniające naukę w lokalnej szkole o jęz. polski, historię i geografię Polski, czasem WOS, religię i matematykę (zajęcia wieczorem lub w weekendy).
Języka polskiego można się uczyć także:
- W Szkołach Europejskich (wyłącznie dla dzieci pracowników instytucji europejskich), na mocy Konwencji o Statucie Szkół Europejskich;
- W krajach Unii Europejskiej, zarejestrowani pracownicy migrujący mogą ubiegać się o nauczanie języka ojczystego w lokalnej szkole publicznej (na podstawie Dyrektywy Rady 77/486/EWG z dnia 25 lipca 1977 w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących).
Informacji o polskich szkołach sobotnich i innych możliwościach nauki w języku polskim szukaj na stronie www.polska-szkoła.pl

Pamiętaj, żeby Twoje dziecko mogło łatwiej wrócić do polskiego systemu edukacji:


- W trakcie pobytu za granicą zapewnij dziecku żywy kontakt z językiem polskim oraz w miarę możliwości staraj się umożliwić mu kontynuowanie nauki języka ojczystego i innych przedmiotów w języku polskim;
- Zaplanuj powrót w terminie, który umożliwi przygotowanie się dziecku do polskiej szkoły (wybór szkoły, zakup podręczników);
- Przed powrotem do kraju zbierz dokumenty potwierdzające spełnianie przez nie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz informacje o uzyskanych ocenach (na tej podstawie dyrektor szkoły w Kraju będzie mógł przyjąć dziecko do odpowiedniej klasy);
§ ze szkoły lokalnej – świadectwa, jeśli w systemie szkolnym danego państwa są wystawiane, albo zaświadczenie wystawione przez dyrekcje szkoły, do której dziecko uczęszczało; w przypadku państw pozaeuropejskich wskazane jest, aby otrzymane dokumenty poświadczyć w polskim konsulacie, zapobiegnie to ewentualnym problemom z uznaniem w polskiej szkole;
§ z polskiej szkoły sobotniej – dokumenty poświadczające fakt pobierania nauki lub uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych;
- Aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce skontaktuj się bezpośrednio z dyrektorem szkoły, a w rezultacie trudności z kuratorium oświaty.
Każde dziecko, niezależnie od tego, z jakiego kraju przyjeżdża, ma zapewnione Polsce bezpłatne nauczanie. Może korzystać z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych i placówkach. Decyzje o tym, czy zakres wiedzy ucznia jest adekwatny do wymagań określonych w podstawach programowych obowiązujących w szkołach w Polsce, podejmuje w przypadku każdego ucznia powracającego / przybywającego z zagranicy dyrektor i nauczyciele szkoły, do której zgłosi się dany uczeń. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych każdorazowo indywidualnie przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com