Plan pracy metodą projektu z przedmiotu plastyka

Plan pracy metodą projektu z przedmiotu plastyka

dla klas VI w PSP nr 1 w Pionkach .

opracowała: Anna Kostrzewa

 

Celem pracy metodą projektu jest rozwijanie w młodym człowieku cech, które ułatwią mu funkcjonowanie we współczesnym świecie

 • Komunikatywności

 • Kreatywności

 • Otwartości

 • Umiejętności planowania i osiągania postawionych celów

 • Umiejętności i śmiałości podejmowania decyzji

 • Odpowiedzialności

 • Samodzielności

 • Umiejętność pracy w zespole i zdolności organizacyjne

 • Odporność na stres

 

 

Takie przedsiębiorcze podejście do procesu kształcenia pozwala nauczycielowi:

 1. Wzmacniać uczniów w uczeniu się i rozumieniu ,,co?, jak?, dlaczego?’’

 2. Zachęcać uczniów, aby przejmowali odpowiedzialność za własne kształcenie i decyzje

 3. Rozwijać własne kompetencje i stosować różnorodne metody pracy z uczniem w zależności od jego wieku i zdolności

 4. Dostarczać uczniom możliwości uczenia się poprzez działanie przy wykonywaniu zadań projektowych i dzielenie się wiedzą z innymi

 5. Być elastycznym i otwartym na potrzeby edukacyjne uczniów

 6. Ukształtować u uczniów umiejętność wypowiadania się , dyskusji i obrony własnych poglądów

 7. Być pozytywnie odbieranym i zachęcać innych do działania

 8. Przyznać się do faktu, że nie zna się wszystkich odpowiedzi i uczyć się razem z uczniami

Przy realizacji zadania będą stosowane różne zasady twórczego myślenia:

 • Zasada odroczonego wartościowania / nie należy w danym momencie oceniać pomysłów/
 • Zasada wielości /im więcej pomysłów rozwiązań danego problemu, tym lepiej
 • Zasada kombinacji pomysłów /należy stymulować myślenie poprzez łączenie różnych pomysłów/
 • Zasada stosowania analogii / analogie pomiędzy postawionym problemem a zjawiskami przyrody czy najbliższego otoczenia mogą prowadzić do jego rozwiązania/
 • Zasadę wolnych skojarzeń / należy dać swobodę swoim myślą

W początkach pracy nauczyciel może napotkać na różnego rodzaju blokady ze strony uczniów w rozwiązywaniu problemów. Mogą to być blokady percepcyjne / wynikające z niezrozumienia problemów, niedostrzegania ich w praktyce, mylenia przyczyn ze skutkami/, blokady emocjonalne/ związane z uczuciem strachu przed popełnieniem błędu/, blokady intelektualne/ powodowane brakiem wiedzy czy myślenia twórczego/, blokady środowiskowe/ brak wsparcia/. Czynności nauczyciela powinny być ukierunkowane na odrzucenie lub ograniczenie tylu barier ,ile jest to możliwe.

Przewiduje się pracę poprzez realizowanie różnorodnego typu projektów

 • projektów zespołowych
 • projektów indywidualnych
 • projektów łączonych
 • projektów zróżnicowanych / gdzie zespoły uczniowskie osiągają różne cele/
 • projektów przedmiotowych

 

 

Przewiduje się podział projektu na trzy fazy:

a/-Faza I- przygotowanie projektu

b/-Faza II- wykonanie projektu

c/-Faza III-prezentacja i ocena projektu

 

a / W fazie I nauczyciel dokona wyboru zagadnień do realizacji, przygotuje uczniów do pracy metodą projektu, wprowadzi uczniów w zagadnienie. Nastąpi również dobór grup do realizacji projektu oraz ustalony czas wykonania. Określone zostaną efekty pracy projektowej i co powinno być przedstawione do oceny. Zostaną ustalone kryteria oceny projektu. Przygotowane zostaną kontrakty grupowe.

W fazie I uczniowie dobiorą się w grupy, wypracują temat projektu, zbiorą wstępne informacje i rozważą szansę wykonania projektu, zidentyfikują potencjalne źródła informacji, przygotują konspekt projektu, opracują szczegółowy plan działania-harmonogram.

b./ W fazie II nauczyciel ustali zasady konsultacji projektu, będzie dokonywał systematycznej obserwacji i oceniania postępu uczniów w pracach nad projektem, ustali kryteria ocen etapu tworzenia pracy projektowej, zapewni uczniom samodzielność w podejmowaniu działań.

W fazie II uczniowie podejmą działania zmierzające do rozwiązania problemów szczegółowych związanych z projektem, będą uczestniczyć w konsultacjach organizowanych przez nauczyciela, zbierać i gromadzić informację potrzebne do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów, dokonają selekcji oraz analizy zgromadzonych informacji, ustala kierunek najlepszego rozwiązania, wykonają projekt w praktyce, opracują sprawozdanie z projektu, przygotują prezentację projektu.

c./ W fazie III nauczyciel dokona oceny sprawozdania z projektu, oceny wytworu materialnego, oceny prezentacji projektu.

W fazie III uczeń dokona samooceny, przeanalizuje błędy w celu ich uniknięcia przy następnym projekcie.

 

Przykładowe obszary- tematy do projektu i zakładany czas realizacji

 

 

L.P

Temat-obszar

wytwór materialny

Czas realizacji

1.

W jakim celu człowiek przedstawiał zwierzęta w sztuce / wybór epok/

Plansza edukacyjna, tabliczka gliniana z reliefem

wrzesień

2.

W jaki sposób zbudowano najbardziej znane budowle świata / wybór /

Plansza edukacyjna, makieta, collage, obraz

październik

3.

Jaki wpływ wywarli na życie i sztukę późniejszych epok: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi

Prezentacja multimedialna, portret w stylu mistrza

listopad

4.

Do czego służył światłocień w obrazach / motyw światłocienia u wybranych artystów/

Plansza edukacyjna, martwa natura

grudzień

5.

Czemu służyło i w jaki sposób artyści przetwarzali rzeczywistość / od impresjonizmu do surrealizmu/

Plansza edukacyjna, transpozycja własnego obrazu przez techniki impresjonistyczne, fowizm, kubizm do surrealizmu

Styczeń-luty

7.

Jak powstają barwy-rozważania na temat plamy barwnej

Obiekt w różnych technikach malarskich

marzec

8.

Jakie były funkcje budowli-projekt miasta idealnego

Plan miasta

kwiecień

9.

Czym jest faktura w rysunku i do czego może być wykorzystana

Plansza eksperymentalna

maj

10.

Jakie materiały wykorzystywano i można wykorzystać obecnie do tworzenia rzeźb.

Prezentacja graficzna, rzeźba kinetyczna

czerwiec

 

Czas i termin realizacji projektów może ulegać zmianie ze względu na różnorodne tempo prac zespołów klasowych.

 

Przy realizacji projektu, nauczyciel będzie korzystał z przykładowych wzorów:

kontraktu, konspektu dla uczniów, harmonogramu czynności uczniów, arkusza oceny pracy projektowej, arkusza obserwacji uczniów, wzoru planu sprawozdania, arkusza oceny sprawozdania z projektu, arkusza oceny wytworu materialnego projektu, arkusza oceny prezentacji projektu, karty samooceny ucznia.

Kopiowanie projektu jest niedozwolone.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com