Zajęcia integracyjne dla klas IV. Teresa Kobylarczyk

Zajęcia nr 1.

Prowadzący wita grupę i proponuje wspólne zabawy w celu lepszego poznania się i wytworzenia więzi grupowej. Zapoznaje uczestników z zasadami obowiązującymi podczas zajęć.

 

1.  „Nazywam się i ...” – Każdy uczestnik mówi swoje imię i pantomimicznie pokazuje, co najbardziej lubi robić; reszta odgaduje.

2. „Kategorie” – Wszyscy siedzą w kręgu, prowadzący wymienia grupy ludzi lub cechy charakterystyczne np., ci, co lubią czekoladę, ci, co mają jasne włosy, ci, co urodzili się w niedzielę itp. Za każdym razem wstają ci, którzy czują się członkami tych grup. Prowadzący podkreśla, ile wspólnych cech ma grupa.

3. „Znajdź swojego partnera” – Wszyscy uczestnicy otrzymują losowo karteczkę z nazwą zwierzęcia i maja za zadanie odnaleźć swoją parę naśladując głosem swoje zwierzę.


4. „Bank pytań” – Każdy otrzymuje karteczkę z poleceniem, że ma napisać na niej pytanie, jakie zadałby koledze lub koleżance, chcąc ich lepiej poznać. Prowadzący zbiera karteczki, wkłada do pudełka, z którego wszyscy je losują i następnie odpowiadają na wylosowane pytanie.


5.  „Cebula” – Uczestnicy tworzą dwa koła - zewnętrzne i wewnętrzne, stając twarzami do siebie (jednakowa liczba w każdym kole). Prowadzący wydaje polecenia np. ukłońcie się, podajcie  rękę, uśmiechnijcie  się, powiedzcie komplement. Uczestnicy wykonują polecenia, po każdym koło zewnętrzne przesuwa się o jedną osobę w prawo. Ostatnie polecenie może brzmieć „żegnamy się do następnego spotkania”.


6. „Rozszerzanie i ściskanie kręgu”- Uczestnicy tworzą krąg, trzymając się za ręce, na polecenie prowadzącego rozszerzają go maksymalnie pilnując, żeby się nie rozerwał i ściskają( podobnie, jak przy zabawie w „Balonika”).


Zajęcia nr 2.
Przypomnienie zasad obowiązujących podczas zajęć.
1. „Grupki” – Dzieci chodzą w rozsypce po sali, prowadzący wymienia liczby – jeden, trzy, dwa, pięć; słysząc daną liczbę uczestnicy zabawy dobierają się w grupki o takiej liczebności.


2. „Angielskie zagadki” – Prowadzący dzieli klasę na małe grupki   ( 3,4-osobowe), każda z nich otrzymuje karteczkę z napisanym słowem. Po krótkiej naradzie każda grupka prezentuje pantomimicznie swoje słowo, reszta odgaduje.
UWAGA: Wszystkie słowa powinny należeć do jednej kategorii,
najlepiej wychodzi przedstawianie czynności i uczuć.


3. „Poczta Główna” – Uczestnicy podzieleni są na 4 grupy, klasa na 4 sektory. Każda grupa ma nazwę innego miasta np. Paryż, Londyn, Warszawa, Berlin. Na polecenie prowadzącego „ miasta” zamieniają się miejscami wg wzoru:


List  z ..... do .... – idą
Pocztówka  z .... do .... – skaczą
Telegram  z .... do .... – biegną.


4. „Buty siedmiomilowe” – Uczestnicy siedzą w kręgu, każdy zastanawia się, gdzie i dlaczego chciałby znaleźć się w tej chwili, gdyby właśnie dostał siedmiomilowe buty. W rundce, po kolei każdy wypowiada się krótko.


5.  „Ślepe samochody” – Uczestnicy ustawiają się parami, jedno za drugim. Druga osoba trzyma pierwszą w pasie – jest kierowcą; pierwsza osoba ma zamknięte oczy – jest „ślepym” samochodem. Na sygnał prowadzącego kierowcy kierują swoimi samochodami tak, by uniknąć kolizji. Po minucie zmiana ról. Na zakończenie zabawy dzieci wypowiadają się, w jakiej roli czuły się bezpieczniej.


6. „Mówimy coś miłego”- Rundka w kręgu, każdy mówi cos miłego osobie z prawej strony.
Podziękowanie, pożegnanie do następnych zajęć.


Zajęcia nr 3.


Powitanie, przypomnienie zasad obowiązujących na zajęciach.
1.     „Gdybym był zwierzęciem, byłbym ...... i dlaczego?” – Uczestnicy siedzą w kręgu, każdy zastanawia się chwilę nad swoimi cechami charakteru pozwalającymi porównać się z jakimś zwierzątkiem. W rundce wszyscy po kolei wypowiadają zdanie tytułowe z uzasadnieniem.


2.     „Określanie cech wspólnych” – Prowadzący dzieli uczniów na kilkuosobowe grupy( 5, 6 osób), każda z grup otrzymuje kartkę papieru i coś do pisania. W ciągu 10 minut mają za zadanie zastanowić się, w czym są do siebie podobni, co lubią itp. Po wyznaczonym czasie każda z grup prezentuje na forum swoje cechy wspólne. Na zakończenie wszyscy wybierają najczęściej powtarzające się cechy, jedna osoba zapisuje je na dużym arkuszu. Prowadzący podkreśla, ile wspólnych cech łączy daną grupę( klasę).


UWAGA – ćwiczenie trwa dość długo. 


3.     „Koło plusów i minusów” – Na drugiej stronie arkusza prowadzący rysuje duże koło podzielone na pół linią pionową Nad jednym półkolem zaznacza „+”, nad drugim „ -”, nad linią dzielącą „0”. Wyjaśnia dzieciom, że na tym kole będą zaznaczać swoje samopoczucie w klasie. Każdy, kto czuje się w klasie dobrze, zaznacza plus, kto czuje się źle, zaznacza minus, a kto nie potrafi określić, jak się czuje, na linii pisze zero. Jeśli ktoś czuje się bardzo dobrze albo bardzo źle, może to zaznaczyć podwójnym plusem lub minusem. Dzieci podchodzą kolejno i indywidualnie zaznaczają swoje samopoczucie w klasie.
Na zakończenie prowadzący pokazuje dzieciom koło, wspólnie zwracają uwagę na proporcje miedzy plusami i minusami i oceniają atmosferę panującą w klasie. Przy dużej ilości minusów należy się zastanowić, co złego dzieje się w klasie i jak temu zaradzić.


4.     „Rakieta” – Wszyscy stają w dość ciasnym kręgu, trzymając się za ręce, robią przysiad i powoli, równocześnie, naśladując start rakiety wyskakują w górę z okrzykiem. Ćwiczenie powtarzamy, dopóki wszyscy nie wystartują jednocześnie.
Zakończenie, pożegnanie.


Zajęcia nr 4.

Powitanie, jak na wcześniejszych zajęciach.
1.     „Wprawki pantomimiczne” – W zupełnej ciszy grupa naśladuje na polecenie prowadzącego:
o       niesienie tacy ze szklankami pełnymi wody
o       przechodzenie przez strumyk po kamieniach
o       chodzenie po krawędzi przepaści
o       wspinanie się na skałę
o       chodzenie po polu minowym
o       otwieranie drzwi po kryjomu....itp.


2.     „Zaczarowany ołówek” – Prowadzący dzieli uczniów na małe, 3,4-osobowe grupki. Każda z grup otrzymuje karton lub arkusz szarego papieru i coś do rysowania, następnie rysują, co dobrego chcieliby wyczarować dla swojej klasy. Po narysowaniu – prezentacja prac na forum. Na zakończenie ćwiczenia wspólne zastanowienie się, które pomysły i w jaki sposób mogliby zrealizować.
Zamiast „Zaczarowanego ołówka” można przeprowadzić ćwiczenie - zabawę „Sezamie, otwórz się”, w której uczniowie wyobrażają sobie, że weszli do sezamu, gdzie jest wszystko, czego można zapragnąć. Każdy indywidualnie pisze na kartce, co wziąłby z sezamu dla swojej klasy, następnie wszystkie propozycje zapisywane są na tablicy lub dużym arkuszu. Na zakończenie wszyscy wspólnie zastanawiają się, co i w jaki sposób mogliby sami zrealizować.
 
3.     „Siad grupowy” – Uczestnicy stają w kręgu bardzo blisko siebie, jedno za drugim, każdy trzyma osobę przed sobą w pasie. Na sygnał prowadzącego krąg powoli przykuca aż do momentu, kiedy wszyscy usiądą sobie nawzajem na kolanach i w tej pozycji chwilę utrzymają równowagę.
Na zakończenie prowadzący pyta, czy podobały się zajęcia. Dzieci mogą wyrazić swoją ocenę gestem: kciuk skierowany do góry oznacza, że się podobały, do dołu – nie podobały się, w pozycji poziomej – średnio.
Pożegnanie do następnych zajęć.


Zajęcia nr 5.

Początek jak na wcześniejszych zajęciach.
1.   „Punkty oparcia” – Dzieci dobrane parami mają za zadanie oprzeć się o podłogę w tylu punktach, ile wskaże wymieniona przez prowadzącego liczba np. 5 – cztery nogi i jedna ręka, 6 – nogi i dwie ręce. Para stanowi jedność w tej zabawie.


2. „Chcę zmienić”- Każdy uczestnik indywidualnie pisze na kartce, co chciałby zmienić w swojej klasie, żeby się w niej lepiej czuć. Następnie dzieci łączą się w kilkuosobowe grupki, dostają arkusze papieru, które dzielą na dwie części: na jednej wypisują swoje postulaty, na drugiej osoby, od których zależy ich realizacja. Grupy prezentują na forum swoje propozycje. W podsumowaniu należy zwrócić uwagę, w jakim stopniu sami sobie mogą pomóc.


3.  „Ludzie do ludzi” – Uczestnicy stają w parach twarzami do siebie. Na hasło „ręka do ręki” – dotykają się rękami, „ucho do ucha” – uszami, „kolano do kolana” – kolanami....itp. Na hasło „ludzie do ludzi” zmieniają partnerów.


4. „Zmiana miejsc” – Uczestnicy siedzą w kręgu, prowadzący informuje, że będą zamieniać się miejscami osoby, których cechy wymieni lub których dotyczą podawane informacje np.
o       wszyscy, którzy mają starszego brata (siostrę, młodszego brata, siostrę)
o       wszyscy, którzy mają w domu psa (kota, chomika itp.)
o       wszyscy, którzy lubią się śmiać...itd.
Zakończenie, pożegnanie.


Zajęcia nr 6.

Powitanie, przypomnienie zasad obowiązujących na zajęciach.
1.  „Łaszenie się zwierząt” – Uczestnicy w rozsypce naśladują łaszące się do siebie zwierzątka.


2. „Klasowa puszka Pandory” – Uczestnicy siedzą w kręgu, prowadzący informuje ich, że mają za zadanie zastanowić się, jakie zjawiska zagrażają dobrej atmosferze w klasie. Podkreśla, ze chodzi o zjawiska, nie osoby – nie powinny padać nazwiska. Uczniowie za pomocą „burzy mózgów” zgłaszają problemy (np. skarżenie, rywalizacja), prowadzący zapisuje je na tablicy. Następnie uczestnicy dzielą się na tyle grup, ile wyłoniło się problemów i opracowują sposoby ich rozwiązywania. Po zakończeniu pracy w grupach następuje prezentacja wyników pracy poszczególnych grup.
(Jeżeli wyłoni się wyjątkowo dużo problemów należy je pogrupować i każdej grupie przydzielić kilka)
     
3.  „Maszyna” – Dzieci dobierają się trójkami i konstruują model maszyny, w której każdy ma jakąś rolę do spełnienia. Każda trójka po kolei prezentuje swoją maszynę.


4. „Stonoga” – Wszyscy stoją jedno za drugim, bardzo blisko siebie, obejmując w pasie osobę przed sobą. Zaczynają równo          maszerować, w rytm słów wypowiadanych przez prowadzącego; „idzie sobie stonoga, stonoga, stonoga, aż się trzęsie podłoga, podłoga, hej!”
 „ Stonogę” można zakończyć „Siadem grupowym”.
Zakończenie zajęć, pożegnanie.


Zajęcia nr 7.


Powitanie na ostatnich zajęciach.
1.  „Zapraszam do siebie...”- Wszyscy siedzą w kręgu na krzesłach, jedno miejsce jest puste. Osoba, obok której jest wolne miejsce zaprasza do siebie koleżankę lub kolegę, jako konkretne zwierzątko. Wywołane dziecko zmienia miejsce naśladując to zwierzątko. Dzieci wywołują się po kolei, prowadzący czuwa, żeby jak największa liczba uczestników wzięła udział w zabawie.


2.  „Wyszukaj przyjazną dłoń” – Uczniowie dzielą się na 8 – 10 osobowe grupki, stają w ciasnym kręgu, zamykają oczy, wyciągają ręce i po omacku szukają dłoni, które budzą zaufanie. Otwierają oczy i sprawdzają, czyje dłonie chwycili.


3. „Kodeks moralny naszej klasy” – Zadaniem uczniów jest sformułowanie „kodeksu moralnego” regulującego życie w klasie. Prowadzący dzieli klasę na kilkuosobowe grupki, każda na kartce wypisuje zasady, normy i reguły postępowania, jakie powinny obowiązywać w klasie. Po kilkuminutowej pracy grupy prezentują efekty swojej pracy i wszyscy wspólnie wybierają zasady, jakich klasa będzie przestrzegać. Ustalając zasady należy opracować też sankcje dla osób łamiących opracowany kodeks. ( To ćwiczenie lepiej zaproponować klasie i wychowawcy po skończonym cyklu zajęć integracyjnych).


4.  „Wychylanie się z kręgu” – Wszyscy uczestnicy ustawiają się w kole, twarzą do środka, blisko siebie, obejmują się w pasie lub chwytają za ręce i odliczają do dwóch. Na hasło „jedynki” wychylają się jak najdalej do tyłu, „dwójki” pilnują bezpieczeństwa i zmiana.


5.  „Powiedz coś miłego osobie z prawej strony” – Rundka w kręgu – każdy mówi coś miłego sąsiadowi z prawej strony.

 

Autor: Teresa Kobylarczyk

Joomla Templates by Joomla-Monster.com