Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/18

edu Plus – program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży

 

Zakres/suma ubezpieczenia

20 000 zł

Składka

33 zł 

 

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nw - za 1%

200 zł

Uszkodzenie ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu /wymagane 2 wizyty lekarskie/ - jednorazowo 1,5% su

300 zł

Świadczenie w przypadku uszczerbku pow. 25% - za 1%

300 zł

100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nw

40 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nw /w tym również zawał serca i udar mózgu/

20 000 zł

Śmierć rodzica/opiekuna Ubezpieczonego w nw /też wylew i zawał/

2 000 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

2 000 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie /2 dniowy pobyt w szpitalu/

200 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

6 000 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

6 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

200 zl

Wstrząśnienie mózgu wskutek nw /wymagany 3 dniowy pobyt w szpitalu/

200 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - II/III/IV stopień

100/300/500

Odmrożenia w wyniku nw - II/III/IV stopień

100/300/500

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku /świadczenie od 3 dnia pobytu w szpitalu/ – za 1 dzień

20 zł

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby /świadczenie od 3 dnia pobytu/ – za 1 dzień

20 zł

Koszty leczenia lub rehabilitacji w wyniku nw

1 200 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nw /dotyczy zębów stałych/

500 zł

Wystąpienie poważnego zachorowania /nowotwór  złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane/

1 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym - dodatkowo

8 000 zł

Składka

33 zł

 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE

OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017

Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25.04.2017 r.

 Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią oferty/umowy ubezpieczenia a OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 25 .04.2017 r.

 

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

 

 1. § 4 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w:

1)      Opcji Podstawowej lub Opcji Podstawowej Plus obejmującej:

a) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

b) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,

c) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,

e) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym zawal serca i udar mózgu

f) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,

g) śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

h) pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie,

i) wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

j) uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji

lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych,

 1. § 4 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia lub rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku,”

 1. § 5 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samookaleczenia się przez Ubezpieczonego;”

 1. § 5 ust. 6. otrzymuje brzmienie:

„6. InterRisk nie pokrywa kosztów leczenia związanych z zakupem leków.”

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. § 6 ust.1  pkt a) otrzymuje brzmienie:

„ a) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości 200% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,

 1. W § 6 ust 1 dodaje się pkt e) w brzmieniu:

„e) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% a powyżej 25% - świadczenie w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku

 1. § 6 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

pkt 5) w przypadku śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie

nieszczęśliwego wypadku w tym zawal serca i udar mózgu – jednorazowe świadczenie w wysokości

10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;

Odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

 

 1. W § 6 dodaje się pkt 8),  9)  w brzmieniu:

„8) W przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu wyłącznie za zdarzenia określone w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU PLUS, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszych OWU;

9) W przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch  wizyt kontrolnych – Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej , a z tytułu których nie przysługuje świadczenie, o którym mowa w § 6 pkt. 1) lit. a -b), pkt 2), 6),  7) i 8) OWU.”

 1. § 11 ust.1  pkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10) Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia lub rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10, pod warunkiem, iż koszty leczenia lub rehabilitacji:

a)  powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b)  zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;”

 

Bez zwyżki składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom:

a)          uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, również w klasach sportowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,

b) uczestniczącym w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,

c)          biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,

d)          rekreacyjnie uprawiającym sport.

 

Pozostałe dokumenty:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Joomla Templates by Joomla-Monster.com