OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

DIAGNIOZA

 1. Badanie przesiewowe dzieci w grupach 5 i 6-latków w zakresie: wad mowy, dominacji stronnej oraz funkcji słuchowych.

 2. Przesiewowe badanie słuchu wg programu „Słyszę”.

 3. Badanie ryzyka dysleksji uczniów kl. II szkoły podstawowej.

   

 4. Indywidualne badania dzieci w wieku przedszkolnym w tym w zakresie:

  • oceny możliwości poznawczych,

  • określenia potrzeby i zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,

  • oceny gotowości szkolnej.

 5. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, a zwłaszcza:

 • predyspozycji i uzdolnień,

 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

 • specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,

 • predyspozycji zawodowych,

 • innych zgłaszanych potrzeb.

 1. Diagnoza integracji sensorycznej.

 2. Diagnoza i wspieranie dzieci wielokulturowych i dwujęzycznych.

 3. Obserwacja funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania i nauczania.

 4. Kwalifikacji do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w tym w zakresie:

 • orzekania;

 • opiniowania;

 

FORMY POMOCY BEZPOŚREDNIEJ

 1. Terapia pedagogiczna

 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 3. Terapia logopedyczna

 4. Wsparcie psychologiczne

 5. Wsparcie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym

 6. Terapia integracji sensorycznej

 7. Grupowe zajęcia dla dzieci 5-6 letnich doskonalące gotowość szkolną

 8. Zajęcia socjoterapeutyczne

 9. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 10. Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół np.

  • Radzenie sobie ze stresem

  • Umiejętności społeczne

  • Komunikacja interpersonalna

 11. Zajęcia grupowe dla dzieci 2-5 letnich i rodziców – „Ruch rozwija” ( w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn);

 12. Konsultacje

 13. Porady

 14. Interwencja kryzysowa

 15. Warsztaty zawodoznawcze.

 16. Profilaktyka uzależnień.

 

 

 

 

 

FORMY WSPARCIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  1. Prelekcje dla rodziców.

Proponujemy następujące tematy:

   • Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy;

   • Opóźniony rozwój mowy – przyczyny, charakterystyka oraz profilaktyka;

   • Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym;

   • Gotowość szkolna;

   • Wspieranie rozwoju sfery związanej z systemem wartości – rola rodziców i nauczycieli;

   • Problemy okresu dojrzewania;

   • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym;

   • Motywowanie do nauki – rola rodziców oraz szkoły;

   • Jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami;

 

  1. Konsultacje.

  2. Spotkania instruktażowe.

  3. Porady bez badań.

  4. Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.

  5. Interwencja kryzysowa.

  6. Szkolenie dla nauczycieli zorganizowane na terenie poradni nt. „Praca z dziećmi i młodzieżą z uzależnieniem od komputera”. – informacje o szkoleniu zostaną przesłane do szkół i przedszkoli drogą elektroniczną.

  7. Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych zgodnie ze zgłaszaną tematyką.

  8. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli:

 • Orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej – zastosowanie w praktyce;

 • Trudne zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym i sposoby radzenia sobie z nimi;

 • Zaburzenia modulacji – wpływ na emocje i zachowanie dziecka;

 • oraz zgodnie ze zgłaszaną tematyką.

  1. Udział w zebraniach szkolnych zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

Inne formy wsparcia szkół i placówek po indywidualnym ustaleniu rodzaju i tematu

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com